Szanowny Użytkowniku, zapoznaj się z informacjami, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe i jakie masz związane z tym prawa. Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji w naszej Polityce prywatności. OK

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Karlik Elektrotechnik Sp. z o.o. informuje, że poufność danych i ochrona prywatności naszych Partnerów Biznesowych stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym zależy nam, abyś mógł zapoznać się, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Twoje dane osobowe.

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności.

SPIS TREŚCI:
1.  DANE ADMINISTRATORA
2.  CEL PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
3.  ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH
4.  ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
5.  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
6.  TWOJE PRAWA
7.  SPOSÓB REALIZACJI TWOICH PRAW
8.  OCHRONA DANYCH
9.  INFORMACJE DODATKOWE
10. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. DANE ADMINISTRATORA
Administratorem Twoich danych osobowych jest „Karlik Elektrotechnik” Sp. z o.o. z siedzibą w Nekli przy ul. Wrzesińskiej 29, 62 -330 Nekla, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru, o kapitale zakładowym 1.069.700,00 złotych,  w całości opłaconym.

2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
Twoje dane są przetwarzane:
a) jeśli jesteś naszym klientem bądź dostawcą - w celu zawarcia, wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy, np. współpracy handlowej czy  realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) jeśli jesteś naszym klientem bądź dostawcą - w celu marketingu bezpośredniego (wysyłania Tobie newsletter, zaproszeń na targi, życzeń świątecznych, informacji o promocjach, ofertach reklamowych, innych informacji handlowych, itp.), na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
c) jeśli jesteś pracownikiem lub współpracownikiem lub wspólnikiem lub członkiem zarządu  naszego klienta lub dostawcy - w celu wykonywania umowy zawartej między nami a naszym klientem lub dostawcą, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) w celach ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
f) w celach marketingowych - jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
g) w celach zapewnienia komunikacji między nami - jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach zapewnienia komunikacji między nami (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH
Jeśli jesteś pracownikiem lub współpracownikiem lub wspólnikiem lub członkiem zarządu  naszego klienta lub dostawcy przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych - imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu.

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
4.1 Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: naszym dostawcom usług informatycznych, naszym kancelariom prawnym, podmiotom outsourcingowym współpracującym z nami w zakresie realizacji naszych umów oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
4.2 Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
Twoje dane przechowujemy:
a) jeśli jesteś naszym klientem lub dostawcą - do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy a w zakresie wymaganym przepisami prawa - przez okres wynikający z obowiązujących przepisów,
b) jeśli jesteś pracownikiem lub współpracownikiem lub wspólnikiem lub członkiem zarządu naszego klienta lub dostawcy - do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy zawartej między nami a klientem lub dostawcą,
c) dane kontaktowe dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów - do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania, jeśli podstawą ich przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, nie dłużej jednak niż do zakończenia współpracy między nami,
d) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów - do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń, w tym publicznoprawnych,
e) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń, w tym publicznoprawnych,
f) dane kontaktowe w celach marketingowych na podstawie Twojej zgody - nie dłużej niż rok od ostatniego kontaktu między nami, chyba że wcześniej wycofasz swoją zgodę,
g) w celach zapewnienia komunikacji między nami - nie dłużej niż rok od ostatniego kontaktu między nami, chyba że wcześniej wycofasz swoją zgodę.

6. TWOJE PRAWA
6.1 W każdej chwili możesz cofnąć zgodę. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
6.2 W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych osobowych.
6.3 Masz prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeżeli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
6.4 Masz prawo żądać usunięcia danych, jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane.
6.5 Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, (i) gdy Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat, na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość; (ii) gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał (chciała), aby zostały usunięte; (iii) gdy Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6.6 Masz prawo do przenoszenia swoich danych. Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zalecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
6.7 Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
a) Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
b) Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinieneś (powinnaś) wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7. SPOSÓB REALIZACJI TWOICH PRAW
7.1 W celu realizacji swoich praw możesz się z nami kontaktować na przykład na wskazany powyżej adres pocztowy lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: rodo@karlik.pl
7.2 W każdej chwili możesz cofnąć zgodę. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. W celu wycofania zgody należy wysłać na wskazany powyżej adres pocztowy lub pocztą elektroniczną na adres e-mail rodo@karlik.pl oświadczenie o następującej treści:

Oświadczam, że cofam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Karlik Elektrotechnik Sp. z o.o. z siedzibą w Nekli przy ul. Wrzesińskiej 29, 62-330 Nekla wyrażoną w celu:

a) w celu zapewnienia komunikacji między nami*
b) w celach marketingowych*

* niepotrzebne skreślić

7.3 Przysługuje Tobie również  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. OCHRONA DANYCH
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

9. INFORMACJE DODATKOWE
9.1 Jeśli jesteś naszym klientem lub dostawcą lub podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda  - podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale jeśli nie zostaną one podane nie jest możliwe zawarcie i wykonanie umowy lub realizacja celów, na które udzieliłeś zgody.
9.2 Jeśli jesteś pracownikiem lub współpracownikiem lub wspólnikiem lub członkiem zarządu  naszego klienta lub dostawcy - Twoje dane, jeśli nie otrzymaliśmy ich od Ciebie, otrzymaliśmy od tego właśnie klienta lub dostawcy.
9.3 Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

10. POLITYKA PLIKÓW COOKIES
10.1 Rozróżniamy dwa rodzaje plików cookies:
a) cookies administratora (czyli nasze własne cookies)  - zamieszczane przez nas w związku ze świadczeniem przez nas usług drogą elektroniczną (tj. za pośrednictwem naszej strony internetowej),
b) cookies zewnętrzne – cookies zamieszczane przez naszych partnerów, za pośrednictwem naszej strony internetowej.
10.2 Pliki cookies umożliwiają nam dokonywanie poprawek oraz ulepszeń na naszej stronie internetowej, co pozytywnie wpływa na ich odbiór. Daje nam to również możliwość analizowania informacji nie zawierających danych osobowych – dla celów statystycznych oraz ustalania zainteresowania poszczególnymi częściami naszej strony internetowej.
10.3 Nasze własne cookies wykorzystujemy, aby:
a) dostosować zawartość naszej strony internetowej do preferencji użytkowników,
b) zoptymalizować korzystanie z naszej strony internetowej,
c) zapamiętać historię odwiedzonych stron w naszym serwisie, tak by móc rekomendować odpowiednie treści,
d) zapamiętywać wybrane przez Ciebie ustawienia oraz personalizować Twój interfejs (np. w zakresie wybranego języka czy regionu),
e) rozpoznać podstawowe parametry Twojego urządzenia, tak by móc odpowiednio wyświetlić naszą stronę internetową,
f) weryfikować źródła przekierowań użytkowników na naszą stronę internetową,
g) umożliwiać dostarczenie Tobie informacji z uwzględnieniem Twojej lokalizacji,
h) tworzyć statystyki (anonimowe), aby ulepszać naszą stronę internetową,
i) zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność naszej strony internetowej.
10.4 Cookies zewnętrzne wykorzystujemy po to, aby:
a) zbierać ogólne i anonimowe dane statystyczne za pośrednictwem Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
b) popularyzować nasza stronę internetową za pomocą serwisów społecznościowych,
c) prezentować treści multimedialne na naszej stronie internetowej, pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego (youtube.com; administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA).
10.5 Stosowane przez nas pliki cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe   przedostanie się za ich pośrednictwem do Twoich urządzeń wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
10.6. Poniżej znajdziesz linki, które wskazują, jak wyłączyć pliki cookies w kilku najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
a) Google Chrome - wyłączanie plików cookie w Chrome
b) Mozilla Firefox - wyłączanie plików cookie w Firefoxie
c) Internet Explorer - wyłączanie plików cookie w IE
d) Opera - wyłączanie plików cookie w Operze.

Karlik Elektrotechnik Sp. z o.o.

 

STRONA GŁÓWNA